AKTUALNOŚCI Usługi O mnie SZKOLENIA KONTAKT ETYKA ZAWODOWA i ODO LINKI
Strona główna / ETYKA ZAWODOWA i ODO

ETYKA ZAWODOWA i ODO

- Jako doradca podatkowy przestrzegam zasad etyki zawodowej.

Załącznik do uchwały nr 32/2014
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
z dnia 11 lutego 2014 r. ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH
(tekst jednolity)
 
Rozdział I
Przepisy ogólne

Art. 1

1. Zasady etyki doradców podatkowych wynikają z ogólnych norm moralnych i uregulowań prawnych.
2. Zasady etyki obowiązują wszystkich doradców podatkowych i kandydatów odbywających praktyki przed wpisaniem na listę doradców podatkowych.
 
Art. 2

1. Obowiązkiem doradcy podatkowego jest przestrzeganie zasad etyki. 
2. Doradca podatkowy strzeże godności zawodu oraz dba o jego ochronę.
 
Art. 3

1. Doradca podatkowy powinien kierować się dobrem swoich klientów, poszanowaniem obowiązków wynikających z uczciwości, godności i dobrych obyczajów.
2. Doradca podatkowy podejmuje czynności zawodowe w celu ochrony interesów klienta, jednakże ta ochrona nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności zawodu.

Rozdział II
Rzetelność zawodowa i niezależność
    
Art. 4

1. Doradca podatkowy wykonuje czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej staranności.
2. Obowiązkiem doradcy podatkowego jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 
Art. 5

1. Doradca podatkowy wykonuje zawód w sposób niezależny. W swoich decyzjach podlega jedynie przepisom prawa i zasadom etyki doradców podatkowych. Nie narusza to obowiązków wynikających ze stosunku pracy. 
2. (skreślony).
3. Doradca podatkowy nie może:
a) świadczyć usług w sprawie, w której występował uprzednio jako pracownik organu administracji publicznej, pracownik sądu lub sędzia, 
b) wykorzystywać lub powoływać się na jakiekolwiek osobiste stosunki w organach skarbowych, urzędach, instytucjach i sądach, w szczególności w celu uzyskania zlecenia.
 
Art. 5a

Doradca podatkowy nie może łączyć funkcji członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego z uczestnictwem w jakiejkolwiek formie kształcenia mającego na celu przygotowanie do egzaminu na doradcę podatkowego, w tym także jako organizator bądź właściciel czy współwłaściciel firmy organizującej szkolenia w tym zakresie.

Rozdział III
Tajemnica zawodowa

Art. 6

1. Doradca podatkowy ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, jakie powziął w związku z wykonywaniem zawodu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w odrębnych ustawach. 
2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie uzyskane przez doradcę podatkowego informacje, w szczególności zawarte w materiałach utrwalonych w jakiejkolwiek formie. 
3. Doradca podatkowy obowiązany jest zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. 
4. Doradca podatkowy jest zobowiązany do stosowania procedur chroniących dane w każdej postaci, w tym również elektronicznej, przed zniszczeniem, zmianą lub dostępem osób niepowołanych.

Art. 7

1. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego doradca podatkowy wykonywał czynności zawodowe. 
2. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po zaprzestaniu wykonywania zawodu doradcy podatkowego albo skreśleniu z listy doradców podatkowych. 
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności wszelkich materiałów i dokumentów w postaci papierowej, elektronicznej, magnetycznej lub innej, stanowiących akta doradcy podatkowego, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.
4. Doradca podatkowy jest obowiązany w związku ze świadczeniem usług do zapewnienia przestrzegania tajemnicy, o której mowa w art. 7 ust.1 przez osoby uczestniczące w świadczeniu tych usług.
5. Doradca podatkowy nie powinien powoływać na świadka innego doradcy podatkowego w celu ujawnienia wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu w przypadku, gdy nie uzyskał uprzednio pisemnej zgody tego doradcy podatkowego.
 
Art. 8

W przypadku przeszukania w lokalu, w którym doradca podatkowy wykonuje zawód lub w mieszkaniu prywatnym doradcy podatkowego, jest on obowiązany żądać uczestniczenia w tej czynności przedstawiciela samorządu doradców podatkowych.

Rozdział IV
Informacja i reklama

Art. 9

Przekazywanie informacji oraz prowadzenie reklamy przez doradcę podatkowego powinno być:
a) obiektywne, rzetelne i wyważone,
b) zgodne z normami etycznymi, dobrymi obyczajami oraz godnością zawodu,
c) zgodne z obowiązującymi przepisami.

Art. 9a 

Przy okazji wystąpień publicznych lub publikacji dozwolone jest podawanie tytułu „doradca podatkowy”, informacji o praktyce zawodowej oraz karierze naukowej.
 
Art. 9b

1. Niedopuszczalne jest zachowanie doradcy podatkowego służące obejściu obowiązujących ograniczeń w zakresie informacji i reklamy.
2. Niedopuszczalne jest w przekazywanej przez doradcę podatkowego informacji oraz w prowadzonej przez doradcę lub na jego rzecz reklamie:
a) porównywanie, w szczególności w zakresie jakości świadczonych usług, z usługami innych doradców podatkowych,
b) obiecywanie lub gwarantowanie skuteczności, w szczególności wywoływanie nieuzasadnionego oczekiwania co do wyników pracy,
c) powoływanie się na osobiste relacje z organami publicznymi, ich przedstawicielami lub z podmiotami związanymi z tymi organami. 
3. Niedopuszczalne jest zlecanie osobom trzecim przez doradcę podatkowego  rozpowszechniania informacji o nim lub prowadzenia reklamy świadczonych przez niego usług z naruszeniem zasad etyki.
4. Doradca podatkowy, który powziął wiadomość, iż osoba trzecia rozpowszechnia o nim informacje lub prowadzi reklamę świadczonych przez niego usług z naruszeniem zasad etyki, zobowiązany jest podjąć wszelkie dozwolone prawem czynności niezbędne do zaniechania przez tę osobę tych działań.  
5. Niedopuszczalne jest podawanie przez doradcę podatkowego, przy okazji informowania o świadczonych przez siebie usługach lub prowadzeniu reklamy, informacji o:
a) funkcji, którą pełni lub pełnił,
b) uzyskanych tytułach i wyróżnieniach,
- w samorządzie doradców podatkowych
 
Art. 9c

Przewidziane w Art. 9–Art. 9b zasady informowania i reklamowania usług doradztwa podatkowego stosuje się odpowiednio do podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o doradztwie podatkowym.


Rozdział V
Konflikt interesów

Art. 10

1. Doradca podatkowy nie może podejmować działań w sprawach, w których może wystąpić konflikt interesów.
2. Konflikt interesów może występować w szczególności, gdy:
a) doradca podatkowy lub spółka doradztwa podatkowego występuje w charakterze doradcy podatkowego dla stron tej samej transakcji mających przeciwstawne interesy, chyba że strony pisemnie zaakceptują ten stan rzeczy, 
b) sytuacja procesowa reprezentowanych przez doradcę podatkowego podmiotów jest tak powiązana, że sukces jednego z nich może oznaczać porażkę drugiego, chyba że strony pisemnie zaakceptują ten stan rzeczy. 
3. konflikt interesów nie występuje wyłącznie z tego powodu, że doradca podatkowy lub spółka doradztwa podatkowego, w ramach której wykonuje on swój zawód, obsługuje podmioty prowadzące wobec siebie interesy konkurencyjne, chyba że zobowiązał się do powstrzymania od obsługi podmiotów konkurencyjnych.
4. W przypadku potencjalnego lub zaistniałego konfliktu interesów doradca podatkowy powinien podjąć kroki zmierzające do jego eliminacji lub zaprzestać świadczenia usług powodujących konflikt.

Art. 10a

1. Doradca podatkowy zobowiązany jest do dokonania w sposób rzetelny oceny, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza lub  zatrudnienie, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, nie spowoduje konfliktu interesów pomiędzy doradcą podatkowym a jego klientami lub nie spowoduje naruszenia obowiązujących go przepisów, w szczególności zasad etyki.
2. Doradca podatkowy powinien zaniechać podejmowania działalności gospodarczej lub zatrudnienia w sytuacji, gdy chociaż jeden klient doradcy podatkowego prowadzi działalność gospodarczą na planowanym przez doradcę podatkowego terenie działania oraz w takim samym zakresie, chyba że uzyska pisemną zgodę na prowadzenie działalności lub podjęcie zatrudnienia w tym zakresie od wszystkich klientów, co do których może wystąpić konflikt interesów pomiędzy doradcą a tymi klientami.
3. Zasady opisane w ust. 2, stosuje się równie

Pliki dołączone do artykułu

Polityka Ochrony Danych osobowych.pdf

Kontakt

Biuro Rachunkowe Turek Doradca Podatkowy Marcin Dzikowski

ul. Stefana Żeromskiego 8/A4
62-700 Turek
Email:
info@podatkidzikowski.pl dzikowski.podatki@o2.pl
Telefon:
697 278 832
projekt i wykonanie BerMar multimedia
Polityka prywatności